zamówienie na:

Zakup i dostawę bonów towarowych dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) korzystających z funduszu socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 354648 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa