zamówienie na:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138o)
nr sprawy: SO.261.1.8.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 grudnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy