Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (10)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Justyna Wolniak, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskały bardzo dobre wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazały się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielały pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskały sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (28 lutego 2024)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 11:41:51)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1
termin składania dokumentów: 21 lutego 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 
42-217 Częstochowa 

Ogłasza nabór na stanowisko pracy

pracownik socjalny
(nazwa stanowiska)

Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. poradnictwo, udzielanie informacji osobom o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy oraz prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną, 
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, dokonywanie analizy sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o diagnozę, 
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniach o przyznanie pomocy, 
 4. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, ich rodzaju i wysokości, po analizie zgromadzonej dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy, 
 5. występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej, 
 6. korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań, 
 7. sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji w zakresie wykonywanych zadań przez Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1, 
 8. współpraca z podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej w ramach obowiązujących przepisów.

W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; 
 3. Dodatek za pracę w terenie – zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej; 
 4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy – po nabyciu uprawnień, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej; 
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 6. Nagrody jubileuszowe; 
 7. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów; 
 9. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 10. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie; 
 11. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 12. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.


Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (CV); 
 2. list motywacyjny; 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów); 
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe: 
wymiar etatu – pełny, 
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku: 
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Należy jednak zauważyć, iż siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1 mieści się na III i IV piętrze w budynku bez windy.


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny RZPS 1” w terminie do dnia: 21.02.2024 r.,
do godz.: 12:00
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie).Ogłoszenie o naborze (64kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (9 lutego 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (9 lutego 2024, 09:58:59)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 11:41:51)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 311