Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (10)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Natalia Zięba, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskały bardzo dobre wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazały się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielały pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskały sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (28 lutego 2024)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 11:45:56)stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Usług Środowiskowych
termin składania dokumentów: 16 lutego 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 
42-217 Częstochowa 
Ogłasza nabór na stanowisko pracy


podinspektor
(nazwa stanowiska)


Sekcji Usług Środowiskowych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. Przygotowanie i analiza dokumentacji pod względem formalno - prawnym w celu wydania decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych przez Gminę Miasto Częstochowa organizacjom pozarządowym, na podstawie zawartych umów w zakresie dotyczącym: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 3. Sprawdzanie pod względem merytorycznym list odpłatności sporządzanych przez realizatora zadania. 
 4. Stała współpraca i wymiana informacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej. 
 5. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w celu zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminę Miasto Częstochowa dotyczących usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 6. Przygotowywanie projektów zarządzeń, ogłoszeń, umów i aneksów dotyczących przekazywanych zadań z zakresu pomocy społecznej. 
 7. Przygotowywanie niezbędnych porozumień dotyczących współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. 
 8. Bieżąca analiza stopnia wykorzystania miejsc w ośrodkach wsparcia. Sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji w zakresie wykonywanych zadań przez Sekcję Usług Środowiskowych. 
 9. Ścisła współpraca z komórkami MOPS w zakresie realizowanych zadań.

W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; 
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 4. Nagrody jubileuszowe; 
 5. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 6. Dofinansowanie do zakupu okularów; 
 7. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 8. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie; 
 9. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 10. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. wykształcenie wyższe, 
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Wymagania pożądane (dodatkowe) – mile widziane: 
 1. preferowane wykształcenie wyższe – kierunek: geragogika, praca socjalna, 
 2. minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej, 
 3. znajomość obowiązujących przepisów wynikających z: Ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, 
 4. umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność ustalania priorytetów, terminowość w realizacji zadań, 
 5. samodzielność, odpowiedzialność, kultura osobista, empatia
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (CV); 
 2. list motywacyjny; 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów); 
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe: 
wymiar etatu – pełny, 
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku: 
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor SUŚ” w terminie do dnia: 16.02.2024 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.


Ogłoszenie o naborze (89kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (89kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (1 lutego 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (1 lutego 2024, 15:00:12)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 11:45:56)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 257