Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (10)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Kalina Ciuła, Żytno 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskały bardzo dobre wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazały się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielały pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskały sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (28 lutego 2024)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 11:51:47)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Sekcja Usług Środowiskowych
termin składania dokumentów: 14 lutego 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 
42-217 Częstochowa 
Ogłasza nabór na stanowisko pracy


pracownik socjalny
(nazwa stanowiska)


Sekcji Usług Środowiskowych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. Rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin z zakresu: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych, domów pomocy społecznej; 
 2. Przyjmowanie wniosków o udzielenie ww. świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniach o przyznanie pomocy; 
 3. Ustalanie współpracy z klientem niezbędnej dla osiągnięcia celu pomocy społecznej; 
 4. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, wywiadów alimentacyjnych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy; 
 5. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej; 
 6. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej; 
 7. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń; 
 8. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej; 
 9. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań; 
 10. Sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji w zakresie wykonywanych zadań przez Sekcję Usług Środowiskowych; 
 11. Ścisła współpraca z komórkami MOPS w zakresie realizowanych zadań.

W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; 
 3. Dodatek za pracę w terenie – zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej; 
 4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy – po nabyciu uprawnień, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej; 
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 6. Nagrody jubileuszowe; 
 7. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów; 
 9. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 10. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie;
 11. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 12. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z póź. zm., 
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania pożądane (dodatkowe) – mile widziane: 
 1. preferowana specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, z zaburzeniami psychicznymi, 
 2. minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego, 
 3. znajomość obowiązujących przepisów wynikających z: Ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
 4. umiejętność obsługi programów komputerowych, 
 5. umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność ustalania priorytetów, terminowość w realizacji zadań, 
 6. samodzielność, odpowiedzialność, kultura osobista, empatia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (CV); 
 2. list motywacyjny; 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów); 
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe: 
wymiar etatu – pełny, 
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku: Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny SUŚ” w terminie do dnia: 14.02.2024 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.Ogłoszenie o naborze (90kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (89kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (1 lutego 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (1 lutego 2024, 14:41:47)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 11:51:47)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161