Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (10)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Magdalena Kucharek, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskały bardzo dobre wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazały się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielały pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskały sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (28 lutego 2024)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 11:56:43)stanowisko:

referent

miejsce pracy: Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
termin składania dokumentów: 5 lutego 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa 
Ogłasza nabór na stanowisko pracy

referent
(nazwa stanowiska)

w
Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Udzielanie informacji o warunkach przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także w ramach realizacji programu „Aktywny samorząd”; 
 2. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz o dofinansowanie przyznawane w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Sprawdzanie składanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym; 
 3. Prowadzenie rejestracji oraz elektronicznej obsługi wniosków na platformie sow.pfron.org.pl 
 4. Przygotowywanie pism, decyzji oraz umów, uczestniczenie w ich podpisaniu; 
 5. Sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym prawidłowości przedkładanych dokumentów, rachunków i faktur dotyczących wnioskowanego i uzyskanego wsparcia; 
 6. Przygotowywanie dyspozycji dotyczących przekazania środków finansowych; 
 7. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w formie papierowej i elektronicznej.

W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 4. Nagrody jubileuszowe; 
 5. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 6. Dofinansowanie do zakupu okularów; 
 7. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 8. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie; 
 9. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 10. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;

Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. wykształcenie co najmniej średnie; 
 3. minimum półroczny staż pracy w samorządzie terytorialnym; 
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; 
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; 
 7. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. 2023 poz. 100  z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jt. Dz. U. 2015 poz. 926 z późn. zm.) oraz zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wymagania pożądane (dodatkowe) – mile widziane: 
 1. samodzielność w podejmowaniu decyzji, 
 2. dyplomacja, zachowanie poufności, praca z trudnym klientem, 
 3. umiejętność pisania pism, 
 4. umiejętność obsługi programów komputerowych, 
 5. umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność ustalania priorytetów, terminowość w realizacji zadań, 
 6. odpowiedzialność, kultura osobista, empatia, inicjatywa, kreatywność i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (
 2. CV), list motywacyjny, 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), 
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego staż pracy (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), 
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe: 
wymiar etatu – pełny, 
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku: 
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta konkursowa – referent w SPN” w terminie do dnia: 05.02.2024 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.
Ogłoszenie o naborze (65kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (19 stycznia 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (19 stycznia 2024, 13:27:52)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 11:56:43)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 729