Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (10)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Agnieszka Denkiewicz, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskały bardzo dobre wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazały się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielały pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskały sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (28 lutego 2024)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 12:04:01)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą
termin składania dokumentów: 2 lutego 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór w na stanowisko pracy

pracownik socjalny 
(nazwa stanowiska pracy) 

Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. praca socjalna prowadzona  w rodzinach z problemem przemocy i objętych procedurą "Niebieskie Karty", 
 2. diagnozowanie sytuacji i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 
 3. podejmowanie interwencji w środowisku w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, 
 4. współpraca z innymi podmiotami działającymi na terenie miasta Częstochowy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; 
 3. Dodatek za pracę w terenie – zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej; 
 4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy – po nabyciu uprawnień, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej; 
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 6. Nagrody jubileuszowe; 
 7. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów; 
 9. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 10. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie; 
 11. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 12. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;

Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), 
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania pożądane (dodatkowe) – mile widziane: 
 1. znajomość obowiązujących przepisów wynikających z: Ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o zatrudnieniu socjalnym; znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, 
 2. minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku pracownik socjalny, 
 3. studium / kursy / szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy, 
 4. samodzielność w podejmowaniu decyzji, 
 5. dyplomacja, zachowanie poufności, praca z trudnym klientem pomocy społecznej, 
 6. umiejętność pisania pism, 
 7. umiejętność obsługi programów komputerowych, 
 8. umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność ustalania priorytetów, terminowość w realizacji zadań, 
 9. odpowiedzialność, kultura osobista, empatia, inicjatywa, kreatywność i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (CV), 
 2. list motywacyjny, 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), 
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego staż pracy (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), 
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 6 %.

Informacje dodatkowe: wymiar etatu 
– pełny, czas pracy 
– zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku: 
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta konkursowa – pracownik socjalny w SPS w terminie do dnia: 02.02.2024 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.Ogłoszenie o naborze (100kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (91kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (19 stycznia 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (19 stycznia 2024, 13:10:31)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (29 lutego 2024, 12:04:01)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 315