Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2023

uzasadnienie wyboru: Kandydaci nie uzyskali wymaganej liczby punktów.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (23 marca 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 09:39:24)stanowisko:

opiekun

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 17 marca 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na stanowisko pracy

opiekun
(umowa na czas określony w celu zastępstwa)
(nazwa stanowiska)

w
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. realizowanie zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych do wykonania u osób w czasie pobytu w Ośrodku, przygotowywanie wychowanków do hydroterapii,
 2. pomoc przy spożywaniu posiłków,
 3. realizowanie stałych zleceń lekarza dot. m.in. podawania leków,
 4. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej podopiecznym i pracownikom oraz w razie potrzeby wezwanie pogotowia ratunkowego,
 5. pomoc w zapewnieniu opieki w grupach terapeutycznych na terenie ośrodka i poza nim.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie);
 4. kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe;
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny;
czas pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub od 8.00 do 16.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy (obciążenia psychiczne i fizyczne). Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – opiekun C.P.D.” w terminie do dnia: 17.03.2023 r., do godz.: 12:00
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie).Ogłoszenie o naborze (98kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (6 marca 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (7 marca 2023, 10:00:09)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 09:39:24)
Zmieniono: rozstrzygnięcie konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 273