Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

wybrany kandydat: Sonia Kubarska, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (24 marca 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (27 marca 2023, 09:23:50)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2
termin składania dokumentów: 14 marca 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy


w
Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 2

pracownik socjalny – 1 etat

(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27 poz. 158), 
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. praca socjalna,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 
 3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, 
 4. udzielanie informacji, wskazówek,porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe, 
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny, 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), 
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny” w terminie do dnia 14.03.2023 r., do godz 12:00
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.Ogłoszenie o naborze (86kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (28 lutego 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (28 lutego 2023, 12:44:59)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (27 marca 2023, 09:23:50)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 355