Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - 1/2 etatu

miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
termin składania dokumentów: 6 marca 2023  12:00
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 1/2 etatu

(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. Posiadanie aktualnych uprawnień bhp wynikających z obowiązujących przepisów;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa stanowisk pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w obiektach należących do Ośrodka.
 2. Prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy.
 3. Kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP.
 4. Dokonywanie analizy przyczyn i zagrożenia wypadkowego w Ośrodku, oraz sporządzanie kompletnej dokumentacji powypadkowej z wypadków.
 5. Inicjowanie i opracowanie wniosków zmierzających do zapobiegania tym zagrożeniom, a zwłaszcza przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 6. Sprawowanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników z zasad i przepisów BHP.
 7. Udział w opracowaniu i kontrola realizacji planów poprawy warunków BHP oraz prawidłowości wykorzystania nakładów finansowych przeznaczonych na cele BHP.
 8. Organizowanie i koordynowanie pomiarów zagrożeń środowiska pracy.
 9. Ścisła współpraca Inspektora BHP z Kierownikiem Działu Administracyjnego oraz Społecznym Inspektorem Pracy.
 10. Prowadzenie szkoleń w zakresie BHP pracowników nowoprzyjętych, jak i szkoleń okresowych pracowników.
 11. Kontrola właściwego zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną oraz sprzęt ochronny.
 12. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
 13. Współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.
 14. Współpraca z organami nadzorującymi warunki pracy w zakresie BHP oraz kontrolowanie realizacji nakazów, zaleceń pokontrolnych tych organów.
 15. Przeprowadzenie raz w roku okresowej kontroli obiektów i stanowisk pracy pod względem zagrożenia BHP, najpóźniej do 30 listopada danego roku.
 16. Inspektor ds. BHP działa w oparciu o obowiązujące przepisy aktów prawnych organizuje i kieruje działaniami zakładu pracy w zakresie prawidłowego zabezpieczenia warunków i higieny pracy oraz jest odpowiedzialny za całokształt tych działań przed Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy (brak windy); pełna dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – 0,5 etatu,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Życiorys (CV),
List motywacyjny,
Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
Kopia dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia), Kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl ),
Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
Oświadczenie o stanie zdrowia (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Inspektor ds. BHPdo dnia 06.03.2023 r. do godziny 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 34 372 42 05/06.


Ogłoszenie o naborze (97kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (24 lutego 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (24 lutego 2023, 10:32:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111