zamówienie na:

Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu” (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.13.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 listopada 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia