zamówienie na:

Organizacja wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej (PES) na terenie Trójmiasta w ramach projektu pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.11.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.