zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 597387-N-2017
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 18 października 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla części nr I: La Strada s.c. Edyta Bill, Przemysław Kujawski, al. Wojska Polskiego 110, 42-200 Częstochowa; dla części nr II: P&T GROUP Sp. z o.o., ul. Lechonia 17/48, 42-229 Częstochowa; dla części nr III: P&T GROUP Sp. z o.o., ul. Lechonia 17/48, 42-229 Częstochowa; dla części nr IV: Biuro Ochrony Specjalnej BOS Sp. z o.o., ul. Lelewela 8/40, 42-202 Częstochowa. 
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (92kB) pdf
SIWZ (259kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (127kB) plik
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (161kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (70kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (69kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (70kB) plik
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług (64kB) plik
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o podwykonawcach (72kB) plik
Załącznik nr 8 - Wzór umowy (177kB) pdf
Załącznik nr 9 - Wzór protokołu odbioru jakościowego (70kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (189kB) pdf - w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. ze zm.) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacja o wynikach postępowania (170kB) pdf

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (152kB) pdf
Oświadczenie dla Wykonawców (69kB) plik

Informacja o zmianie wyników postępowania (171kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (4 października 2017, 15:09:30)

Ostatnia zmiana: Marcin Michoń (21 listopada 2017, 10:58:22)
Zmieniono: Publikacja informacji o zmianie wyników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379