zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.9.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa 

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (262kB) pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (267kB) plik
Załącznik nr 2 – Preliminarz kosztów (243kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (232kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań (230kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu (229kB) plik
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o Podwykonawcach (234kB) plik
Załącznik nr 7 - Wykaz usług (225kB) plik
Załącznik nr 8 - Wykaz osób (260kB) plik
Załącznik nr 9 - Wzór umowy (174kB) pdf
Wzór protokołu odbioru (131kB) pdf
Informacja o wynikach (164kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Marcin Michoń (10 sierpnia 2017, 14:48:32)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (25 sierpnia 2017, 12:26:53)
Zmieniono: Informacja o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 194