zamówienie na:

Świadczenie usługi dziennej opieki nad dziećmi w wieku 2 – 3 lat na czas uczestnictwa rodziców/opiekunów – klientów MOPS w Częstochowie w zajęciach aktywizujących realizowanych w projekcie pozakonkursowym pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.8.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „EMPATIA” ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa