zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.7.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: onsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa