zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III (do wyboru 1 z 3 w/w) dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.6.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: EUROPOL Centrum Szkoleniowe z siedzibą pod adresem ul. Piłsudskiego 35, 42-202 Częstochowa