zamówienie na:

Dostawa przenośnego systemu ekspozycyjnego składającego się z wolnostojących ścianek ekspozycyjnych oraz plansz z wydrukiem zdjęć w wysokiej jakości na potrzeby realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.4.5.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: OMEGA System A.H.U. Omega Cz. L. Polakowscy (adres: ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie) 


 Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (222kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (135kB) plik
Załącznik nr 2 - Wykaz kosztów zamówienia (105kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (98kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (104kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (102kB) plik
Załącznik nr 6 - Wzór umowy (157kB) pdf
Wzór protokołu odbioru (zał. do umowy) (148kB) pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.07 (200kB) pdf

Informacja o wynikach (171kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (3 lipca 2017, 08:09:00)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (11 lipca 2017, 12:23:39)
Zmieniono: Zamieszczenie informacji o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176