zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.4.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 


Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (281kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (191kB) plik
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (166kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (127kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (125kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o podwykonawcach (131kB) plik
Załącznik nr 6 - Wykaz usług (126kB) plik
Załącznik nr 7 - Wykaz osób (159kB) plik
Załącznik nr 8 - Wzór umowy (195kB) pdf
Zał. 2 do umowy (145kB) pdf
Załącznik nr 9 – Preliminarz kosztów (149kB) plik
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (176kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Marcin Michoń (7 czerwca 2017, 13:01:00)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (20 czerwca 2017, 15:06:57)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 212