zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o
nr sprawy: SNA.261.3.3.2017.MZ
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: cz.I - Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak; cz. II, III oraz IV - Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „EMPATIA”  

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (274kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (185kB) plik
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (158kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (132kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (124kB) plik
Załącznik nr 5 - Wykaz osób (123kB) plik
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o podwykonawcach (134kB) plik
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu psa (256kB) plik
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o grupie kapitałowej (131kB) plik
Załącznik nr 9 - Wzór umowy (192kB) pdf
Zał. 2 do umowy - dot. części I, III i IV (118kB) plik
Zał. 2 do umowy - dot. części II (Zajęcia logopedyczne) (125kB) plik
Zał. nr 3 do umowy (119kB) plik
Zał. nr 4 do umowy (140kB) plik

Informacja z otwarcia ofert (213kB) pdf
Informacja o wynikach postępowania (203kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 30.06.2017 r. (189kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty bez ponownego badania i oceny ofert (192kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 10.07 (170kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie - Małgorzata Mruszczyk
Opublikował: Michał Zieliński (29 maja 2017, 08:41:54)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (11 lipca 2017, 09:01:24)
Zmieniono: Publikacja informacji o udzieleniu zamówienia z dnia 10.07.2017 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 279