zamówienie na:

Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Częstochowy w schronisku z usługami opiekuńczymi

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert (art. 275 pkt 1 ustawy pzp)
nr sprawy: SO.261.1.2.2021.MZ
wartość: powyżej 130 tys zł netto
termin składania ofert: 25 października 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte