Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2023

uzasadnienie wyboru: Kandydaci nie uzyskali wymaganej liczby punktów.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (23 marca 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 09:32:14)stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Administracyjna
termin składania dokumentów: 14 marca 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na stanowisko pracy

podinspektor

(nazwa stanowiska)

w
Sekcji Administracyjnej

Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe (preferowane: techniczne, budowlane lub administracyjne);
 3. przynajmniej jeden rok stażu pracy;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. zapewnianie właściwych pod względem technicznym warunków lokalowych oraz załatwianie spraw formalnoprawnych związanych z pozyskiwaniem, użytkowaniem
  i administracją lokalami;
 2. prowadzenie spraw oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z nieruchomościami oraz lokalami;
 3. dbałość o prawidłowe użytkowanie obiektów budowlanych, w tym prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 4. sporządzanie planów, analiz i rozliczanie wydatków związanych z administrowaniem i eksploatacją budynków i lokali;
 5. monitorowanie i analizowanie realizacji umów w zakresie użytkowania budynków i lokali;
 6. merytoryczne opisywanie faktur związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz lokali;
 7. obsługa systemu monitoringu mediów;
 8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej;
 9. obsługa na poziomie użytkownika systemu eDOK (Sygnity).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy w jednostkach organizacji samorządowej lub administracji samorządowej;
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy (brak windy) i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor S.A.” w terminie do dnia: 14.03.2023 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06.Ogłoszenie o naborze (98kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (83kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (1 marca 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (1 marca 2023, 11:31:20)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 09:32:14)
Zmieniono: rozstrzygnięcie konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438