Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2023

wybrany kandydat: Michalina Jaśkowiak Rataj, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (20 lutego 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 09:43:42)stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
termin składania dokumentów: 10 lutego 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektor
(nazwa stanowiska pracy)

w

Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy ZastępczejWymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. preferowane administracyjne lub z obszaru nauk społecznych,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. minimum pół roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie dokumentacji związanej z usamodzielnieniem się pełnoletnich osób,
 2. analiza dokumentów i przygotowywanie indywidualnych decyzji administracyjnych dotyczących pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych,
 3. sporządzanie projektów decyzji w sprawie opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 4. obsługa porozumień w sprawie zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu miasta Częstochowa umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów,
 5. bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej w zakresie realizacji porozumień zawieranych w sprawach finansowania pobytu dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów);
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy);
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl);
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl);
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl);
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor w SPZ” w terminie do dnia: 10.02.2023 r., do godz.: 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).Ogłoszenie o naborze (87kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (31 stycznia 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (31 stycznia 2023, 09:20:51)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 09:43:42)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 712