Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Finansowa
termin składania dokumentów: 24 stycznia 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w

Sekcji Finansowej


podinspektor
(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 3. co najmniej roczny staż pracy w księgowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 8. umiejętność obsługi komputera ( w szczególności MS Word, MS Excel).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Przygotowywanie materiałów dotyczących planowania dochodów i wydatków z podziałem na zadania, zgodnie z procedurami uchwalania budżetu Miasta Częstochowy, na podstawie materiałów złożonych przez komórki merytoryczne MOPS.
 2. Wprowadzanie zmian w planach finansowych MOPS w systemie PlanB z podziałem na komórki merytoryczne oraz prowadzenie bieżącej ewidencji ww. zmian w systemie finansowo-księgowym.
 3. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych planów wydatków i dochodów z podziałem na komórki merytoryczne MOPS w programie Zaangażowanie.
 4. Przygotowywanie do Urzędu Miasta wniosków w sprawie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów na podstawie materiałów otrzymanych z komórek merytorycznych MOPS.
 5. Przygotowywanie zarządzeń Dyrektora MOPS odnośnie zmian planów finansowych w danym roku budżetowym.
 6. Przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia analiz braków występujących w realizacji zadań finansowanych w ramach dotacji celowych, udzielanych z budżetu państwa.
 7. Przygotowywanie materiałów do sporządzenia okresowych analiz z wykonania budżetu oraz odrębnych analiz odnośnie grupy wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych.
 8. Sporządzanie okresowych i całorocznych rozliczeń w zakresie realizacji dotacji celowych w danym roku budżetowym.
 9. Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont 231, 229 i 225 w zakresie rozrachunków z pracownikami z tytułu umów o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło.
 10. Archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych.
 11. Zastępowanie innych pracowników Sekcji Finansowej podczas urlopów i choroby oraz wykonywanie innych czynności w zakresie przydzielonym przez przełożonego.
 12. Ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi MOPS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny, 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów), 
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego staż pracy (kserokopie świadectw pracy),
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych (brak windy).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku,


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor” w terminie do dnia 24.01.2023 r., do godz. 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.Ogłoszenie o naborze (110kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plikmetryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (10 stycznia 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (10 stycznia 2023, 14:44:55)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (17 stycznia 2023, 09:23:14)
Zmieniono: korekta załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 503