Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2020

wybrany kandydat: Mariusz Moneta, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskał bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazał się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielał pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskał sumarycznie najwyższe wyniki.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (27 sierpnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 13:29:55)stanowisko:

fizjoterapeuta

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 5 sierpnia 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie


fizjoterapeuta
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu fizjoterapii,
 3. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów),
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji indywidualnej zgodnie ze zaleceniami lekarza oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 2. udzielanie instruktażu rodzicom oraz wdrażanie ich do kontynuowania terapii w warunkach domowych,
 3. uczestniczenie w spotkaniach Komisji Kwalifikacyjno-Opiniującej,
 4. przygotowywanie dla rodziców zaświadczeń, opinii o prowadzonej terapii i poziomie rozwoju ruchowego dziecka,
 5. realizowanie zadań wynikających z rocznego harmonogramu działalności placówki.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenieo stanie odbytych studiów),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów),
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny etat,
czas pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 – zgodnie ustalonym harmonogramem pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – fizjoterapeuta” w terminie do dnia 05.08.2020 r., do godz 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.

Ogłoszenie o naborze (75kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (22 lipca 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (22 lipca 2020, 13:10:35)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 13:33:37)
Zmieniono: korekta wizualna ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 146