Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2020

uzasadnienie wyboru: Brak przedłożonych ofert.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (26 sierpnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 09:11:32)stanowisko:

specjalista

miejsce pracy: Biuro Projektów
termin składania dokumentów: 5 sierpnia 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na umowę na czas określony w celu zastępstwa
w
Biurze Projektów
na stanowisko pracy

Specjalista
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. 3 lat stażu pracy, w tym minimum 2 lata pracy przy obsłudze projektów finansowanych ze środków unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. biegła znajomość obsługi komputera w tym programów: MS Office, Libra Office, Adobe Acrobat Reader.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. płynna obsługa SL 2014 oraz LSI 2014 – 2020;
 2. przygotowanie wniosków o płatność/wprowadzenie zmian, harmonogramów płatności;
 3. organizacja i nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, interpretacje oraz dokumentację dotyczącą projektów;
 4. uczestniczenie w przygotowywaniu informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów;
 5. monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektów;
 6. przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów;
 7. bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją i rozliczeniem projektów;
 8. wsparcie zespołu projektowego oraz administracji w zakresie warunków realizacji projektów;
 9. nadzór nad prawidłowym przepływem informacji;
 10. wsparcie przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej – wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi i wymogami konkursowymi oraz jej weryfikacja pod względem formalnym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów),
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny etat,
czas pracy – zgodny z czasem pracy obowiązującym w Ośrodku,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – Specjalista
w terminie do dnia 05.08.2020 r., do godz 12:00.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.


Ogłoszenie o naborze (77kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (122kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (22 lipca 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (22 lipca 2020, 13:00:49)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 09:11:32)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320