Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2020

uzasadnienie wyboru: Brak przedłożonych ofert.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (26 sierpnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 09:09:33)stanowisko:

kontroler wewnętrzny

miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
termin składania dokumentów: 20 lipca 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

kontroler wewnętrzny
(umowa na czas określony w celu zastępstwa)
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania konieczne:
 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada co najmniej roczny staż pracy, w tym pół roczny pracy w księgowości lub w kontroli finansowej albo skarbowej;
 3. posiada wykształcenie wyższe II stopnia - ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, prawo, administracja i pokrewne;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru rachunkowości (ustawa o rachunkowości), finansów publicznych (ustawa o finansach publicznych; ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych), prawa handlowego (ustawa Kodeks spółek handlowych) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, posiadanych kwalifikacjach),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Kontroler wewnętrzny” w terminie do dnia 20.07.2020 r., do godz 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Ogłoszenie o naborze (66kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (7 lipca 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (7 lipca 2020, 12:55:34)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 09:09:33)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 267