Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2020

wybrany kandydat: Emilia Cierpiał, Poczesna 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (26 czerwca 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 13:38:20)stanowisko:

Referent

miejsce pracy: Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
termin składania dokumentów: 18 czerwca 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
w
Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością


referent
(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. umiejętność obsługi komputera (w szczególności MS Word, MS Excel),
 7. doświadczenie zawodowe w pracy biurowej, w samorządzie terytorialnym.
Wymagania pożądane (dodatkowe):
 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (jt. Dz. U. 2020 r. Poz. 426 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  (jt. Dz. U. 2015, poz. 926 z późn. zm.),
 2. samodzielność,
 3. umiejętność ustalania priorytetów,
 4. terminowość w realizowaniu zadań,
 5. umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
 6. umiejętność wnikliwej analizy dokumentów,
 7. mile widziane wykształcenie techniczne oraz doświadczenie w pracy
  z osobami niepełnosprawnymi.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy oraz pracodawcę na rzecz którego była świadczona,
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz
  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2,
z dopiskiem „Oferta pracy – referent w SPN” w terminie do dnia 18.06.2020 r., do godz 12:00.

Ogłoszenie o naborze (77kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (5 czerwca 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (5 czerwca 2020, 09:48:26)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (27 sierpnia 2020, 13:38:20)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 587