Ogłoszenie o otwarciu kokonkursu ofert na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Częs ...

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz 593 z późn. zm.) Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15.

Oferty na realizację zlecanego zadania należy składać do dnia 29 listopada 2004 r. do godz. 11.00 w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 34, pokój 5, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. nr 55, poz. 662). Oferty winny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn”.
Wysokość dotacji w 2005 r. wynosić będzie:
9,20 zł dziennie na jedną osobę skierowaną przez MOPS do noclegowni,
11,00 zł dziennie na jedną osobę skierowaną przez MOPS do schroniska,
jednak nie więcej niż 430.000 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści tysięcy) rocznie na realizowane zadanie.
Wysokość dotacji może ulec zmianie w zależności od obowiązujących przepisów i uchwał Rady Miasta.
1. Warunki realizacji zadania:
1) okres realizacji zadania – od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r.,
2) całościowe prowadzenie Schroniska bez możliwości podzlecenia innym podmiotom,
3) przejęcie w trybie art. 23 1 kodeksu pracy dotychczas zatrudnionych przez MOPS pracowników Schroniska,
4) zapewnienie utrzymania lub podniesienia dotychczasowych standardów Schroniska,
5) dokonywanie wszelkich bieżących napraw i remontów Schroniska,
6) przyjmowanie do Schroniska podopiecznych tylko ze skierowaniem wystawianym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
7) niezmniejszanie dotychczasowego zakresu usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez Schronisko,
8) stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
9) zaakceptowanie warunków zlecenia zadania, polegającego na prowadzeniu Schroniska, bez możliwości prowadzenia dodatkowych negocjacji.
10) oświadczenie o nieosiąganiu zysków przy realizacji zadania.

2. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony, od 0 do 15 pkt,
2) zadeklarowana jakość działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie, od 0 do 15 pkt,
3) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, od 0 do 25 pkt,
4) zadeklarowany udział środków finansowych własnych uprawnionego podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, od 0 do 25 pkt,
5) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, uwzględniająca rzetelność i terminowość a także sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji, od 0 do 20 pkt,
6) minimalna liczba punktów wymaganych do pozytywnego zaopiniowania oferty – 70 punktów.
3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otwarcia ofert.
4. Termin otwarcia ofert: 29.11.2004 r. godz. 11.30, w sekretariacie MOPS - pokój 13.
5. Wyboru oferty dokona Prezydent Miasta Częstochowy po zasięgnięciu opinii zespołu opiniującego.
6. Warunki rozpatrzenia oferty zawarte są w pkt 6 procedur zlecenia zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.
7. Postanowienia końcowe:
1) Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie ofert oraz zlecanym zadaniu jest Pani Hanna Foksowicz – pokój nr 1 w MOPS, ul. Jasnogórska 34, tel. 324­47­65, e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl
2)Obowiązujący wzór formularza oferty i umowy opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2000 roku nr 55, poz. 662.
3) Procedury zlecenia zadania oraz wzór formularza oferty dostępny jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 1, na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://czestochowa.bip-gov.pl).
4) O wynikach wyboru oferty ubiegające się podmioty zostaną powiadomione pisemnie.
5) Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony pisemnie o terminie zawarcia umowy.

Prezydent Miasta Częstochowy
Tadeusz Wrona

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (30 listopada 1999)
Opublikował: jadczyk_n (29 października 2004, 17:19:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895