Nabór na wolne stanowisko Pracownika socjalnego do projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownika socjalnego do projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość” (na okres realizacji projektu - do 31.08.2013 r.)dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 1. Wymagania niezbędne: 1. wykształcenie zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej,, 2. znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu pracy, 3. minimum roczny staż pracy jako pracownik socjalny, 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5. wysoka kultura osobista, 6. umiejętności interpersonalne, 7. brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia pozwalające na prawidłową i efektywną realizację wszystkich powierzonych zadań 2. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, 2. umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym, 3. doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 2. prowadzenie Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, 3. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych; 4. współudział w opracowaniu i wdrażaniu programów za zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS i wynikających z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 5. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 6. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; 7. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 8. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 9. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 10. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 11. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; 12. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia


Ogłoszenie o naborze (235kB) plik
Ogłoszenie o wynikach naboru (41kB) plik

metryczka


Wytworzył: Eliza Woldan (27 kwietnia 2012)
Opublikował: mazniewski_m (27 kwietnia 2012, 13:14:17)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (15 maja 2012, 11:11:59)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1261