Nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie” (na okres realizacji projektu - do 30.09.2013 r.) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie


Ogłasza nabór na wolne stanowisko (umowa zlecenie) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie” (na okres realizacji projektu - do 30.09.2013 r.) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe (pedagogika, praca socjalna) poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej (mile widziany ukończony kurs mediacji),
 2. znajomość specyfiki i umiejętności diagnozowania osób doświadczających przemocy,
 3. umiejętności interpersonalne,
 4. doświadczenie w pracy socjalnej z zakresu interwencji kryzysowej (posiadanie specjalizacji II stopnia),
 5. doświadczenie w realizacji projektów socjalnych,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach, realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, pozwalające na prawidłową i efektywną realizację wszystkich powierzonych zadań.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. kreatywne podejście do rzeczywistości,
 2. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. umiejętność słuchania.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzanie superwizji z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w projekcie (w ramach umowy-zlecenia).
4. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 5. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku zaangażowania lub o zaangażowaniu w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie realizowanym w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

5. Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój 10, w terminie do dnia 08.11.2012 r. godzina 15.30.

Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór – superwizor przemoc”.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: życiorys - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Treść ogłoszenia została umieszczona na Tablicach ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. P.O.W 2 oraz na stronie internetowej
www.mops.czestochowa.um.gov.pl.


Ogłoszenie o naborze (233kB) plik
Ogłoszenie o wynikach naboru (144kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Klim-Jaworska (30 października 2012)
Opublikował: wronski_d (30 października 2012, 11:37:59)

Ostatnia zmiana: ciuraszkiewicz_k (20 listopada 2012, 08:08:29)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 722