zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH – CZĘŚĆ I: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniem wielofunkcyjnym w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.3.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 12 lutego 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: BIS s.c. Karol Kowalski, Łukasz Kowalski; adres: al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa