Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

pedagog

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 24 lipca 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa 
Ogłasza nabór na stanowisko pracy 

pedagog
(nazwa stanowiska) 

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji, 
 2. udzielanie konsultacji, porad rodzicom oraz wdrażanie ich do kontynuowania terapii w warunkach domowych, 
 3. uczestniczenie w spotkaniach Komisji Kwalifikacyjno-Opiniującej, 
 4. przygotowywanie dla opiekunów prawnych zaświadczeń, opinii pedagogicznych, 
 5. przeprowadzanie badań diagnostycznych wychowanków i układanie indywidualnych programów terapeutycznych, 
 6. realizowanie zadań wynikających z rocznego planu i harmonogramu działalności placówki. 
W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; 
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 4. Nagrody jubileuszowe; 
 5. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 6. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie; 
 8. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 9. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych; 
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie; 
 2. wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, pedagogiki: opiekuńczo – wychowawczej / społeczno – wychowawczej / opiekuńczo – resocjalizacyjnej / społecznej lub szkolnej z terapią pedagogiczną / terapii zajęciowej; 
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; 
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (CV); 
 2. list motywacyjny; 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie); 
 4. kserokopia dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kursów specjalistycznych; 
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl); 
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl); 
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl); 
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl); 
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
Informacje dodatkowe: 
wymiar etatu – pełny (40 godzin), 
zatrudnienie od 01.09.2024 r.; czas pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach między 7.30 a 16.00, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. 

Warunki pracy na stanowisku: Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pedagog C.P.D.” w terminie do dnia: 24.07.2023 r., do godz.: 12:00 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie). 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl  


Małgorzata Mruszczyk Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie

Ogłoszenie o naborze (87kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (43kB) plik

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (9 lipca 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (9 lipca 2024, 12:26:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109