Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

fizjoterapeuta

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 19 lipca 2024  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa 
Ogłasza nabór na stanowisko pracy 

fizjoterapeuta
(nazwa stanowiska) 

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu
i Jego Rodzinie 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji indywidualnej zgodnie ze zleceniami lekarza oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji, 
 2. udzielanie instruktażu opiekunom prawnym oraz wdrażanie ich do kontynuowania terapii w warunkach domowych, 
 3. uczestniczenie w spotkaniach Komisji Kwalifikacyjno–Opiniującej, 
 4. przygotowywanie zaświadczeń, opinii o prowadzonej terapii i poziomie rozwoju ruchowego wychowanka, 
 5. realizowanie zadań wynikających z rocznego harmonogramu działalności placówki. 
W ramach umowy zapewniamy: 
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; 
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”); 
 4. Nagrody jubileuszowe; 
 5. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; 
 6. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
 7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie; 
 8. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach; 
 9. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych; 
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się: 
 1. obywatelstwo polskie; 
 2. wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu fizjoterapii, 
 3. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów). 
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. życiorys (CV); 
 2. list motywacyjny; 
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie); 
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów). 
 5. kserokopia dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kursów specjalistycznych; 
 6. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl), 
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
 10. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl). 
Informacje dodatkowe: 
wymiar etatu – pełny etat lub część etatu; 
czas pracy – od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy w tym praca w godzinach popołudniowych od dnia 01.07.2024 r.; 
wynagrodzenie – zgodne z z tabelą wynagradzania pracowników jednostek samorządu terytorialnego a nie Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy (obciążenia psychiczne i fizyczne). Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – fizjoterapeuta C.P.D.” w terminie do dnia: 19.07.2024 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie). 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl 


Małgorzata Mruszczyk Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie

Ogłoszenie o naborze (88kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (14kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (43kB) plik

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 lipca 2024)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (5 lipca 2024, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39