Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Anna Najman, Częstochnowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (15 maja 2023)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (15 maja 2023, 13:13:52)stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Administracyjna
termin składania dokumentów: 5 kwietnia 2023  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa

Ogłasza nabór
na stanowisko pracy


podinspektor
(nazwa stanowiska)


w Sekcji Administracyjnej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. zapewnianie właściwych pod względem technicznym warunków lokalowych oraz załatwianie spraw formalnoprawnych związanych z pozyskiwaniem, użytkowaniem i administracją lokalami;
 2. prowadzenie spraw oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z nieruchomościami oraz lokalami;
 3. dbałość o prawidłowe użytkowanie obiektów budowlanych, w tym prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 4. sporządzanie planów, analiz i rozliczanie wydatków związanych z administrowaniem i eksploatacją budynków i lokali;
 5. monitorowanie i analizowanie realizacji umów w zakresie użytkowania budynków i lokali;
 6. merytoryczne opisywanie faktur związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz lokali;
 7. obsługa systemu monitoringu mediów;
 8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej;
 9. obsługa na poziomie użytkownika systemu eDOK (Sygnity).
W ramach umowy zapewniamy:
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 2. Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 4. Nagrody jubileuszowe;
 5. Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 6. Dofinansowanie do zakupu okularów;
 7. Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 8. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie;
 9. Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach;
 10. Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych;
Wymagania konieczne do zakwalifikowania się:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe (preferowane: techniczne, budowlane lub administracyjne);
 3. przynajmniej jeden rok stażu pracy;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Wymagania pożądane (dodatkowe) – mile widziane:
 1. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 2. znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 3. znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;
 4. znajomość przepisów ustawy finansów publicznych;
 5. znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 6. umiejętność obsługi komputera, w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego;
 7. umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej; umiejętność analitycznego myślenia;
 8. bardzo dobra samoorganizacja oraz umiejętności pracy pod presją czasu;
 9. umiejętność wnikliwej analizy dokumentów; komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy w jednostkach organizacji samorządowej lub administracji samorządowej;
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).


Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy (brak windy) i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2, z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor S.A.” w terminie do dnia: 05.04.2023 r.,
do godz.: 12:00
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05 lub 06.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.
Ogłoszenie o naborze (102kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (21kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (93kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (23 marca 2023)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (23 marca 2023, 10:09:01)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (15 maja 2023, 13:13:52)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 325