Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Psycholog

miejsce pracy: Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej
termin składania dokumentów: 2 grudnia 2022  12:00
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
w
Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej

Psycholog
(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (magister psychologii)
 2. bardzo dobra znajomość języka polskiego
 3. mile widziana znajomość języka ukraińskiego i/lub j. rosyjskiego
 4. dyspozycyjność i gotowość do pracy
 5. w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie RP i możliwość legalnego podjęcia pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. udzielanie pomocy psychologicznej uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Częstochowa, w zakresie: 
  • wypracowania umiejętności radzenia sobie z niepewnością i lękiem dotyczącym zagrożenia wojennego,
  • wypracowania sposobów radzenia sobie podczas ataku paniki związanego z traumatycznymi doświadczeniami,
  • niwelowania negatywnych skutków migracji,
  • postępowania w przypadku wystąpienia stresu chronicznego,
  • zwiększania odporności psychicznej uczestników projektu.
 2. prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych dla osób dorosłych,
 3. organizowanie warsztatów wspomagających kompetencje psychospołeczne w miarę zgłaszanych potrzeb w tym zakresie,
 4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 5. współpraca z instytucjami, urzędami, placówkami i organizacjami udzielającymi pomocy uchodźcom, 
 6. współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w pomoc.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. kserokopie świadectw pracy,
 6. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 10. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej – Psycholog” w terminie do dnia 02.12.2022 r., do godz 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.


                                    Małgorzata Mruszczyk

                                    DYREKTOR
                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                    w Częstochowie
          

Ogłoszenie o naborze (157kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (122kB) pdf
Oświadczenie 1 (122kB) pdf
Oświadczenie 2 (118kB) pdf
Oświadczenie 3 (110kB) pdf
Oświadczenie 4 (97kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (23 listopada 2022)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (23 listopada 2022, 11:55:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99