Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Tłumacz języka ukraińskiego

miejsce pracy: Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej
termin składania dokumentów: 2 grudnia 2022  12:00
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
w
Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej 

Tłumacz języka ukraińskiego (1 etat)
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania niezbędne dla ww. stanowiska pracy:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. bardzo dobra znajomość języka polskiego
 3. bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego i/lub j. rosyjskiego (preferowani absolwenci/studenci kierunku filologia ukraińska i/lub rosyjska, osoby posiadające certyfikat potwierdzający znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego; osoby posługujące się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim jako językiem ojczystym)
 4. dyspozycyjność i gotowość do pracy
 5. w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie RP i możliwość legalnego podjęcia pracy
Zakres obowiązków wykonywanych na ww. stanowisku pracy:
 1. zapewnienie wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu a specjalistami zaangażowanymi w realizację projektu
 2. bieżące tłumaczenie informacji, wiadomości i komunikatów z języka polskiego na język ukraiński
 3. udzielanie wsparcia uczestnikom projektu w zakresie komunikacji i tłumaczenia w celu zapewnienia niezbędnej pomocy i informacji
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej – Tłumacz” w terminie do dnia 02.12.2022 r., do godz 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.


                          Małgorzata Mruszczyk

                         DYREKTOR
                         Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                         w CzęstochowieOgłoszenie o naborze (133kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (122kB) pdf
Oświadczenie 1 (122kB) pdf
Oświadczenie 2 (118kB) pdf
Oświadczenie 3 (110kB) pdf
Oświadczenie 4 (97kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (23 listopada 2022)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (23 listopada 2022, 11:34:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123