Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

trener umiejętności psychospołecznych

miejsce pracy: Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej
termin składania dokumentów: 28 listopada 2022  12:00
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
w
Sekcji ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej
w ramach projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz.3”

Trener umiejętności psychospołecznych (½ etatu)
(nazwa stanowiska pracy)Wymagania konieczne:
 1. wykształcenie wyższe z zakresu: psychologia lub kierunków nauk społecznych,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. sporządzenie opinii predyspozycji osobowościowych uczestnika projektu i jego możliwości rozwojowych,
 2. prowadzenie zajęć (treningu, warsztatów) mających na celu nauczenie uczestników projektu m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi, jak współpracować w grupie,
 3. prowadzenie zajęć mających na celu nabycie nowych umiejętności psychospołecznych, co przyczyni się do powrotu uczestników do aktywności zarówno społecznej, jak i zawodowej,
 4. praca z uczestnikiem projektu w celu lepszej jego adaptacji w nowym środowisku,
 5. zapoznanie uczestników projektu z metodami radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi; sposobami na rozwiązywanie konfliktów,
 6. motywowanie i wspieranie aktywności uczestnika projektu,
 7. współpraca z asystentami integracyjnymi, psychologiem, tłumaczem w celu stworzenia optymalnych warunków ułatwiających uczestnikowi nabycie lepszych umiejętności psychospołecznych,
 8. sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. kserokopie świadectw pracy,
 6. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 10. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – 1/2 etatu,
czas pracy – zgodny z obowiązującym w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej – Trener umiejętności psychospołecznych” w terminie do dnia 28.11.2022 r., do godz 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl


Ogłoszenie o naborze (160kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (122kB) pdf
Oświadczenie 1 (122kB) pdf
Oświadczenie 2 (118kB) pdf
Oświadczenie 3 (110kB) pdf
Oświadczenie 4 (97kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (16 listopada 2022)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (17 listopada 2022, 11:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119