Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (5)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)

uzasadnienie wyboru: Brak ofert


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (20 sierpnia 2021)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (20 sierpnia 2021, 11:08:26)stanowisko:

specjalista ds. rozliczeń finansowych

miejsce pracy: Biuro Projektów
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2021  12:00
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko
w
Biurze Projektów


Specjalista ds. rozliczeń finansowych


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, prawnicze, finanse i bankowość, zarządzanie;
 3. co najmniej roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 4. umiejętność posługiwania się oprogramowaniem MS Office w tym zwłaszcza MS Excel, Word, Adobe Acrobat Reader;
 5. znajomość programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020 (przede wszystkim POWER,RPO);
 6. znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 7. znajomość Centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) oraz Lokalnego systemu Informatycznego LSI 2014);
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 9. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 2. monitorowanie realizacji projektów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 3. przygotowywanie dokumentacji projektowej do kontroli i audytów;
 4. kontakty z instytucjami finansującymi (pośredniczącymi, zarządzającymi);
 5. kontrolowanie poprawności aspektów finansowych w zakresie rozliczenia budżetu projektu;
 6. analizowanie ryzyka niewydatkowania zaplanowanych środków finansowych w ramach budżetu projektu;
 7. weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków finansowych;
 8. opisywanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów;
 9. przygotowywanie harmonogramów płatności , sprawozdań finansowych;
 10. wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej – wniosków o dofinansowanie, w zakresie sporządzania budżetu projektu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. kserokopie świadectw pracy,
 6. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze) na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
 10. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Biuro Projektów – Specjalista ds. rozliczeń finansowych” w terminie do dnia 16.08.2021, do godz 12:00. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu.


Ogłoszenie o naborze (89kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik

Ogłoszenie wyników naboru (134kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (30 lipca 2021)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (30 lipca 2021, 14:18:23)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (20 sierpnia 2021, 11:08:26)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 198