Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Marta Banasiak, Częstochowa
Ewelina Kowalska, Kłobuck
 
uzasadnienie wyboru: Kandydatki spełniły wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskały najwyższe wynik z testu kompetencyjnego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielały pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskały sumarycznie najwyższe wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (22 grudnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (22 grudnia 2020, 10:07:35)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1
termin składania dokumentów: 11 grudnia 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
w
Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 1


pracownik socjalny – 2 etaty
(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. poradnictwo, udzielanie informacji osobom o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy oraz prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną, 
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o diagnozę,
 3. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, ich rodzaju i wysokości po analizie zgromadzonej dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy,
 4. ustalanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Warunki pracy na stanowisku: Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny 2 etaty” w terminie do dnia 11.12.2020 r., do godz 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.Ogłoszenie o naborze (83kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (26 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (27 listopada 2020, 09:16:16)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (22 grudnia 2020, 10:07:35)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281