Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Mariusz Wajda, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielał pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskał sumarycznie najwyższe wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (17 grudnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (17 grudnia 2020, 11:59:31)stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2
termin składania dokumentów: 9 grudnia 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
w
Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 2


pracownik socjalny
(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27 poz. 158),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. poradnictwo, udzielanie informacji osobom o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy oraz prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 2. prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o diagnozę,
 3. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, ich rodzaju i wysokości po analizie zgromadzonej dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy,
 4. ustalanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. P.O.W. 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny” w terminie do dnia 09.12.2020 r., do godz 12:00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.

Ogłoszenie o naborze (73kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (24 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (25 listopada 2020, 10:02:56)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (17 grudnia 2020, 11:59:31)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253