Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Organizacyjna
termin składania dokumentów: 30 października 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa

Ogłasza nabór na stanowisko pracy

podinspektor
............................................
(nazwa stanowiska)

w Sekcji OrganizacyjnejWymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe z zakresu: budownictwo lub administracja;
 3. doświadczenie w zakresie administrowania nieruchomościami;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. zapewnianie właściwych pod względem technicznym warunków lokalowych oraz załatwianie spraw formalnoprawnych związanych z pozyskiwaniem, użytkowaniem i administracją lokalami;
 2. prowadzenie spraw oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z nieruchomościami oraz lokalami;
 3. dbałość o prawidłowe użytkowanie obiektów budowlanych, w tym prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 4. sporządzanie planów, analiz i rozliczanie wydatków związanych z administrowaniem i eksploatacją budynków i lokali;
 5. monitorowanie i analizowanie realizacji umów w zakresie użytkowania budynków i lokali;
 6. merytoryczne opisywanie faktur związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz lokali;
 7. obsługa systemu monitoringu mediów;
 8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej;
 9. obsługa na poziomie użytkownika systemu eDOK (Sygnity).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. kserokopia dokumentów poświadczających dodatkowe uprawnienia;
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl);
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl);
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor S.O.” w terminie do dnia: 30.10.2020 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).


Ogłoszenie o naborze (70kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (71kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (16 października 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (16 października 2020, 12:23:28)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (19 listopada 2020, 14:19:56)
Zmieniono: ogłoszenie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237