Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

wybrany kandydat: Anna Zielińska, Żuraw
Paula Pacyga, Częstochowa
 
uzasadnienie wyboru: Kandydatki spełniły wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskały najwyższe wynik z testu kompetencyjnego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielały pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskały sumarycznie najwyższe wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (5 sierpnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (5 sierpnia 2020, 08:29:52)stanowisko:

pracownik socjalny - 2 etaty

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2
termin składania dokumentów: 17 lipca 2020  12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
w
Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 2


pracownik socjalny – 2 etaty
(nazwa stanowiska pracy)
Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27 poz. 158), 
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. poradnictwo, udzielanie informacji osobom o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy oraz prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną, 
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o diagnozę,
 3. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, ich rodzaju i wysokości po analizie zgromadzonej dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy,
 4. ustalanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Informacje dodatkowe:
 1. wymiar etatu – pełny,
 2. czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku.
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik socjalny 2 etaty” w terminie do dnia: 17.07.2020 r., do godz.: 12:00 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Ogłoszenie o naborze (73kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) word
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (8 lipca 2020)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (8 lipca 2020, 10:32:27)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (5 sierpnia 2020, 08:29:52)
Zmieniono: informacja o wynikach konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 352